سامانه مدیریت نسخه بیمه

Insurance prescription management

سامانه مدیریت نسخ بیمه

سامانه مدیریت ثبت نسخ بیمه سلامت نگار  برای پزشک و دندانپزشک، کلینیک و درمانگاه، مراکز پاراکلینیک (سونوگرافی، رادیولوژی، دیالیز، فیزیوتراپی، پرتودرمانی و..) مرکز تصویر برداری