مدیریت کلینیک

سامانه مدیریت مطب و کلینیک

سامانه مدیریت مطب و کلینیک سامانه مدیریت مطب و کلینیک با هدف یکپارچه سازی اطلاعات سلامت و برقراری سیستم نظام ارجاع الکترونیک و تبادل داده