اتصال دستگاهها به سامانه آزمایشگاهی سلامت نگار

آزمایشگاه

سامانه آزمایشگاهی سلامت نگار یکی از نرم افزارهای کاربردی در مجموعه نرم افزاری سلامت نگار می باشد که در مراکز دانشگاهی متعددی به فعالیت مشغول می باشد. شرکت تلاشگران جزیره رویا به جهت توسعه ساختار الکترونیک در آزمایشگاه ها اقدام به اتصال یک سویه یا دو سویه بسیاری از دستگاه های آزمایشگاهی نموده است که برخی از این دستگاه ها به شرح ذیل می باشد.

سیسمکس Solea
Bt
Hitachi
Bs200
سلکترا
ایزی لایت
تکنو مدیکا
کانوجنت
جم۳۰۰۰
گاما کانتر
وایداس

GASTAT-720