Accounting Management Software

نرم افزار مالی و حسابداری سلامت نگار

نرم افزار مالی و حسابداری سلامت نگار یکی از زیر سیستم‌های مجموعه نرم افزارهای سلامت نگار می باشد که در آن کلیه امور مالی به صورت مکانیزه مدیریت می گردد.

 • زیرسیستم اسناد حسابداری

 •  
 • ایجاد سال مالی و بستن آن
 • مدیریت دسترسی حسابداران به اسناد حسابداری
 • مدیریت اسناد حسابداری شامل مشاهده انواع سند حسابداری
 • ایجاد سند جدید و تغییر وضعیت اسناد و ثبت گروهی ارتیکل ها از سند مشابه دیگر
 • بارگزاری آرتیکل ها از فایل اکسل
 • مدیریت کدینگ حسابداری شامل تعریف تعداد سطج کدینگ و تعریف کلیه کدها در هر سطح و اختصاص مراکز هزینه به کدهای حسابداری و تعریف ثابت شناور
 • گزارش هرم دفاتر برای مشاهده گردش حساب ها در کلیه سطوح کدینگ حسابداری
 • صدور سند اختتامیه و افتتاحیه اتومات
 • خزانه داری

 •  
 • امکان تعریف حساب های سازمانی
 • امکان تعریف چک برای حساب های سازمانی
 • صدور چک های صادره پرداختنی و مدیریت ابطال و صدور سند حسابداری اتومات
 • تعریف تنخواه گردان
 • تعریف تنخواه های هر تنخواه گردان
 • دسته بندی تنخواه ها ارسال به حسابداری
 • تعیین سرفصل ها و صدور سند حسابداری اتومات تنخواه
 • مدیریت صندوق
 • تعیین و تکلیف واریزی درآمد صندوق
 • صدور سند درامد
 • حقوق و دستمزد

 •  
 • شامل تعریف آیتم های پرداخت و کسورات
 • تعریف اطلاعات تکمیلی پرسنل جهت محاسبه حقوق
 • امکان وارد کردن اطلاعات کارکرد پرسنل به صورت دستی
 • ایجاد ماه حقوقی
 • محاسبه حقوق پرسنل و برگشت محاسبات
 • گرارش گیری کاردکس حقوق جهت مشاهده و بررسی ماهانه و سالانه حقوق پرسنل
 • ایجاد دیسکت حقوق جهت پرداخت گروهی بانک
 • حضور و غیاب

 •  
 • تعریف احکام کارد برای هر پرسنل
 • تعریف برنامه کاری پرسنل
 • تعریف مرخصی روزانه و ساعتی و ماموریت ها
 • تایید مرخصی توسط مسول در چارت سازمانی و یا رد کردن
 • تعریف مسول و جانشین
 • ورود اطلاعات پانچ ها
 • ارزیابی پانچ طبق کارکرد
 •  محاسبه کارکرد و اضافه کار و تعجیل و تاخیر و ارسال به حقوق و دستمزد
 • سیستم پرسنلی

 •  
 • مدیریت پرسنل شامل تعریف کلیه اطلاعات پرسنلی، وضعیت استخدامی و قرارداد و سابقه بیمه و اطلاعات افراد تحت تکفل و امضا
 • تعریف احکام پرسنلی ( شامل تعریف و مدیریت حکم کارگزینی و کپی ایتم های حکم از سایر پرسنل)
 • گزارش مانیتورینگ پرسنلی جهت لیست گیری پرسنل بر اساس آیتم های مختلف
 •