سامانه مدیریت داروخانه

نرم افزار مدیریت داروخانه سلامت نگار یک بخش از بسته جامع نرم افزاری شرکت تلاشگران جزیره رویا می باشد که با هدف یکپارچگی بین سیستم تجویز دارو  و نسخه پیچی ایجاد شده است. در این نرم افزار امکان دریافت برخط نسخ براساس سرویس استاندارد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین نسخه پیچی الکترونیک فراهم می باشد. وجود سیستم انبارداری، مدیریت مالی و گزارشات جامع از ویژگی های نرم افزار می باشد.

lab LIS LMS مدیریت داروخانه
background

ویژگی های فنی

ویژگی های فنی سامانه به شرح زیر میباشد:

ویژگی های تخصصی

نرم افزار داروخانه شامل موارد تخصصی زیر میباشد:

سیستم صندوقداری

بروز رسانی اتوماتیک قیمت ها

بیمه گری

سیستم انبار داری