اخذ گواهینامه سپاس برای سامانه مدیریت کلینیک سلامت نگار برای بار دوم

محصول نرم افزاری با نام تجاری نرم افزار درمانگاهی سلامت نگار از نوع سامانه اطلاعات کلینیکی متعلق به شرکت تلاشگران جزیره رویا در جلسه مورخ   ۱۳۹۹/۰۱/۰۷  کمیته ارزیابی نهایی سامانه ها، مورد تایید  مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات وزارت بهداشت  قرار گرفت و تا مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۲۰  دارای اعتبار می باشد.

سرویس های مورد تائید در این ابن ارزیابی شامل:

استعلام بیمه و دفترچه بیمه الکترونیکی

ثبت ارجاع الکترونیکی و دریافت بازخورد ارجاع

نوبت دهی الکترونیکی

نوبت گیری الکترونیکی

دریافت ارجاع الکترونیکی و ثبت بازخوراند

ثبت تجویز دارو (نسخه نویسی)

ثبت اطلاعات دندانپزشکی

ثبت داده پیام اطلاعات خدمات سلامت

ثبت گواهی فوت

این گواهی از آدرس دفتر آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس می باشد.