اخذ گواهینامه سپاس نرم افزار داروخانه سلامت نگار

شرکت تلاشگران جزیره رویا موفق با افتخار موفق به اخذ گواهینامه نرم افزار مدیریت داروخانه سلامت نگار گردید.

محصول نرم افزاری با نام تجاری   نرم افزار داروخانه سلامت نگار  از نوع   سامانه اطلاعات داروخانه   و دارنده شماره فنی      صادره از     متعلق به   تلاشگران جزیره رویا   به شماره ثبت   ۲۷۴۵۴   مطابق با کارنامه، در جلسه مورخ   ۱۳۹۹/۰۴/۰۹   کمیته ارزیابی نهایی سامانه ها، مورد تایید این مرکز قرار گرفت و از تاریخ صدور لغایت   ۱۴۰۰/۰۴/۱۴   دارای اعتبار می باشد.

این گواهینامه در سایت مرکز مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت قابل روئیت می باشد.