اخذ گواهینامه سپاس نرم افزار مدیریت آزمایشگاه

شرکت تلاشگران جزیره رویا موفق به اخذ گواهینامه سپاس محصول نرم افزاری مدیریت آزمایشگاه گردید.

محصول نرم افزاری با نام تجاری   نرم افزار آزمایشگاه سلامت نگار      از نوع   سامانه اطلاعات آزمایشگاهی   متعلق به   تلاشگران جزیره رویا   به شماره ثبت   ۲۷۴۵۴   ، در جلسه مورخ   ۱۳۹۹/۰۴/۰۸   کمیته ارزیابی نهایی سامانه ها، مورد تایید این مرکز قرار گرفت و از تاریخ صدور لغایت   ۱۴۰۰/۰۴/۱۴   دارای اعتبار می باشد.

این گواهینامه قابل دسترس از سایت مرکز مدیریت فناوری اطلاعات وزارت بهداشت می باشد.