اخذ گواهی سپاس نرم افزار مدیریت مطب سلامت نگار

محصول نرم افزاری با نام تجاری نرم افزار  مدیریت مطب  سلامت نگار از نوع سامانه مدیریت مطب متعلق به شرکت تلاشگران جزیره رویا در جلسه مورخ   ۱۳۹۹/۰۳/۲۱  کمیته ارزیابی نهایی سامانه ها، مورد تایید  مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات وزارت بهداشت  قرار گرفت و تا مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۲۱  دارای اعتبار می باشد.

سرویس های مورد تائید در این ارزیابی شامل:

استعلام بیمه و دفترچه بیمه الکترونیکی

ثبت ارجاع و دریافت بازخورد ارجاع

ثبت تجویز دارو

ثبت داده پیام اطلاعات سلامت

دریافت کسورات بیمه ای

ثبت گواهی فوت

نوبت دهی الکترونیکی

نوبت گیری الکترونیکی

این گواهی از آدرس دفتر آمار و فن آوری اطلاعات و ارتباطات قابل دسترس می باشد.