استقرار نظام ارجاع الکترونیک در شهرستان کاشمر

براساس ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه و تکلیف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی ملزم به اجرای برنامه نظام ارجاع الکترونیک و نوبت دهی در مراکز ارائه دهنده خدمات می باشد. بررسی ها نشان داده که حدود ۷۰ درصد از ارجاعات توسط بخش خصوصی مدیریت می شود. لذا بدون مشارکت متخصصین و درمانگاه های خصوصی موفقیت طرح اندک خواهد بود. در این راستا دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری شرکت تلاشگران جزیره رویا اقدام به استقرار نرم افزار سلامت نگار و نوبت دهی در مراکز تخصصی شامل مطب متخصصین و درمانگاه ها در شهرستانهای کاشمر، خلیل آباد ، بردسکن و همچنین کلان شهر مشهد نموده است.این نرم افزار گواهینامه تطابق با استانداردهای دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت را براساس گواهی به شماره ۸۸۰۰۱۱۴۴۸۶ مورخه ۲۶/۳/۹۸ کسب نموده است و اکنون اقدام به استقرار نظام ارجاع الکترونیک در بخش خصوصی تحت پوشش  دانشگاه با محوریت تبادل داده با سرویس های سپاس و اجرای نسخه نویسی الکترونیک نموده است.