ایجاد امکان تجویز داروی ترکیبی در سلامت نگار

امکان تجویز داروی ترکیبی در سامانه مدیریت مطب و کلینیک سلامت نگار فراهم گردید. داروی ترکیبی یک ترکیب ثابت دوز دارویی است که شامل دو یا چند ماده دارویی فعال است که در یک فرم دوز واحد ترکیب شده است که در دوزهای ثابت تولید و توزیع می شود.این فرآیند توسط یک داروساز اتفاق می افتد که بنا به توصیه پزشک مربوطه ترکیب دارو را با دوز های مشخص انجم می دهد.

واژه هایی مانند “دارو ترکیبی” یا “دارو ترکیبی دارویی” می تواند برای یک محصول دارویی رایج باشد ، اگرچه دومی دقیق تر است زیرا دارو ها از ترکیب دارو اتفاق می افتدو سبب می شود که محصولی جدید با دوز جدید حاصل شود.

و همچنین باید از واژه “محصول ترکیبی” در زمینه های پزشکی متمایز باشد، که بدون مشخص شدن بیشتر می تواند به محصولاتی متشکل از انواع مختلفی از محصولات پزشکی مانند ترکیبات دستگاه / دارو در مقایسه با ترکیبات دارویی / دارویی اشاره کند.

لازم به ذکر است این ویژگی براساس ابلاغ سند تبادل داده نسخه نویس از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سامانه سلامت نگار ایجاد گردیده است و پزشکان براحتی می توانند در حین تجویز دارو نسبت به ثبت داروی ترکیبی اقدام نمایند.