ایجاد نمودارهای رشد براساس الگوی CDC

شناخت رشد و نمو طبیعى، براى تمام افرادى که از کودکان مراقبت مى کنند، ضرورى است. با توجه به این شناخت، این امکان به وجود مى آید تا هرگونه انحراف از الگوى طبیعى سریعتر تشخیص داده شده و از عوارض آن پیشگیرى گردد. منحنى های رشد براى پیگیرى ّ وضعیت رشد کودکان در طول زمان ّ طراحى شده است به نوعى که تغییرات وزن در زمانهاى مختلف قابل تفسیر باشد. یک الگو از سوی سازمان جهانی بهداشت برای کودکان زیر ۵ سال در کشور ما هم اکنون در حال استفاده می باشد و الگوی مرکز کنترل بیماریها آمریکا CDC که برای کودکان ۲ تا ۱۸ سال تهیه شده است .

سلامت نگار در فاز اول براساس الگوی کشوری اقدام به طراحی نمودارهای رشد برای کودکان زیر ۵ سال نمود. با توجه به درخواست متخصصین کودکان، نمودارهای

Weight-for-age،Stature-for-age , BMI-for-age  براساس الگوی CDCدر سامانه سلامت نگار طراحی گردید و اکنون در دسترس کاربران می باشد.