ایجاد گزارش پذیرش صندوق در سلامت نگار

با توجه به دید جامعیت در نرم افزار سلامت نگار و در راستای مدیریت پذیرش در مراکز درمانی گزارش صندوق در نرم افزار سلامت نگار ایجاد گردید.  قابلیت جستجو بر حسب تاریخ نام پزشک، نوع خدمت ارائه شده به بیمار، نوع بیمه، صندوق بیمه، تعرفه پرداختی بیمار، تعرفه سهم سازمان، وضعیت پذیرش و … در این گزارش فراهم شده است. لازم به ذکر است این گزارش در بخش نوبت دهی بیماران و زیر منوی صندوق پذیرش قابل دسترس می باشد.

لازم به ذکر است شرکت تلاشگران جزیره رویا اقدام به طراحی نرم افزار سلامت نگار نموده است که این نرم افزار گواهینامه تطابق با استانداردهای دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت را براساس گواهی به شماره ۸۸۰۰۱۱۴۴۸۶ مورخه ۲۶/۳/۹۸ کسب نموده است و اکنون اقدام به استقرار نظام ارجاع الکترونیک در بخش خصوصی تحت پوشش دانشگاه با محوریت تبادل داده با سرویس های سپاس و اجرای نسخه نویسی الکترونیک نموده است.