رسیدگی برخط سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی

سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری با هدف دستیابی به دولت الکترونیک و حذف دفترچه های کاغذی گام بلندی را برنامه ریزی نمودند. سازمان های بیمه گر با کمک آزمایشگاه های همکار اقدام به ارزیابی سامانه های نرم افزاری نموده است. سلامت نگار با مجموعه نرم افزاری گسترده از جمله نوبت دهی، مطب، کلینیک، داروخانه، آزمایشگاه و HIS پس از ارزیابی در مورخه یکم بهمن ماه ۱۳۹۹ موفق به اخذ تائیدیه نهایی از سازمان تامین اجتماعی و در مورخه ۲ بهمن نیز تائیدیه نهایی و اتصال به سرویس اصلی بیمه سلامت را کسب نموده است.

اکنون تمامی مراکز آزمایشگاهی، مطب ها و کلینیک ها می توانند با استفاده از سامانه سلامت نگار بجای آنکه به ازای هر مراجعه کننده به سامانه های اختصاصی سازمان ها مراجعه کنند، مستقیما تمام اقدامات و درخواست های دارو، آزمایش و پاراکلینیک را در سامانه ثبت نمایند و از ویژگی ارسال برخط به سازمان های بیمه گر استفاده نمایند.

ضمنا قابل ذکر است پیاده سازی قوائد سازمان های بیمه گر مانع ارسال داده ها بر بستر سرویس سپاس وزارت بهداشت نبوده و در سامانه این امکان نیز فراهم می باشد.