نظام ارجاع

پیاده سازی نظام ارجاع - salamatnegar

پیاده سازی سرویس نظام ارجاع

طراحی و پیاده سازی سرویس نظام ارجاع   ایجاد بستر ارجاع الکترونیک در سامانه پرونده الکترونیک به استناد بندهایی از قانون توسعه پنج ساله ششم

درمانگاه رسالت به سلامت نگار پیوست

درمانگاه رسالت واقع در ابتدای خیابان رسالت در کلان شهر مشهد به سلامت نگار پیوست. این درمانگاه در منطقه درودی مشهد با تراکم جمعیتی بالا

نسخه نویسی الکترونیک

در این مقاله سعی شده است تا جزئیات مربوط به تبادل داده های مربوط به تراکنشهای الکترونیکی در نسخه نویسی داروها تشریح گردد تا پزشکان

پیاده سازی نظام ارجاع - salamatnegar

نظام ارجاع الکترونیک

مقدمه ای بر نظام ارجاع الکترونیک توسعه نظام ارایه خدمات سلامت در قالب گسترش نظام شبکه های بهداشت موفقیت چشمگیری برای مدیران سلامت محسوب می