همکاری در اجرای پروژه مشترک UNFPA

صندوق جمعیت سازمان ملل

همکاری در اجرای پروژه مشترک دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس با صندوق جمعیت سازمان ملل

 


 

در راستای سیاست های حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت با همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد اقدام به اجرای پروژه خود مراقبتی مادران نموده است. در این پروژه وزارت بهداشت ایران با توجه به تجربیات موفق پروژه های مشترک قبلی، پیاده سازی و اجرا را به شرکت تلاشگران جزیره رویا واگذار نموده است.

هدف اصلی این سامانه شناسایی مادران باردار نیازمند پیگیری و ارائه خدمات غیرحضوری و آموزشی، ارسال پیام مادر نیازمند مراقبت ویژه شناسایی شده در سامانه خود مراقبتی به نزدیک ترین پایگاه/ مرکز، جانمایی نقشه مراکز و پایگاه های سلامت در حوزه تحت پوشش می باشد.