سامانه سینا

سامانه یکپارچه نظام اطلاعات - سینا - sinaEHR

آموزش سامانه سینا

فایل آموزشی سامانه سینا (سامانه یکپارچه نظام اطلاعات)   دانلود فایل آموزشی سامانه سینا – قسمت اول دانلود فایل آموزشی سامانه سینا – قسمت دوم

pharmacy

ثبت موجودی

آموزش ثبت موجودی انبار داروخانه سامانه سینا