پذیرش مرحله اول نوزادان

newborn

غربالگری نوزادان – هایپوتیروئید – فیلم آموزش “پذیرش مرحله اول نوزادان