ثبت نتایج غربالگری نوزادان

آموزش ثبت نتایج غربالگری نوزادان

 

 

این آموزشها مختص کارشناسان آزمایشگاه غربالگری نوزادان هست و نمونه گیر نوزادان نیازی به یادگیری آن ندارد. (به استثناء آموزش پذیرش نوزادان)