تعریف نرمال رنج

normal-range-adjustment

برای تریف نرمال رنج اختصاصی مرکز خود، لازم است مسئول آزمایشگاه با کاربری خود تنظیمات آن مرکز بخصوص را انجام دهند.

Normal range adjustment

به این منظور به منو آزمایشگاه، بخش تنظیمات اختصاصی مراجعه کنید. عکس بعدی صفحه تنظیمات اختصاصی را به شما نمایش میدهد.

Normal range adjustment

🔴در این صفحه نام آزمایش را در کادر مورد نظر جستجو کنید. با انتخاب تست، اطلاعات مربوط به تست مورد نظر برای شما نمایش داده میشود.

🟠 در قسمت تنظیمات پیش فرض استان برای شما یک نرمال رنج پیش فرض ثبت شده که در جواب آزمایشها در سطح استان چاپ میشود.

از لحظه ای که شما اقدام به تعریف نرمال رنج مربوط به مرکز خود میکنید، نرمال رنج جدید در جواب چاپ میگردد.

نکته : تنظیمات پیش فرض، راهنمای شما برای تعریف نرمال رنج جدید است. هر فیلدی در تنظیمات پیش فرض استان پر شده باشد شما نیز باید آن فیلد را در بخش المان ها که مربوط به نرمال رنج اختصاصی شماست، پر کنید.

🟣اگر اولین بار است که نرمال رنج تعریف میکنید، علامت ➕ زیر المان ها وجود دارد که یک ردیف با فیلدهای خالی برای شما باز میکند.

فیلدها را مطابق با نرمال رنج هدف شما پر کنید.

نکته: توجه داشته باشید سن براساس روز محاسبه میگردد.

نکته: اگر نرمال رنج مرکز خود را تعریف کرده اید و میخواهید تغییرات ایجاد کنید، فقط کافی ست فیلد مورد نظر را ویرایش کرده تا شاهد تغییر فیلد مورد نظر باشید.

🟢نکته مهم: فیلد برچسب حتما باید پر شود. در غیر این صورت نرمال رنج در جواب چاپ نمیشود.
با اعمال مقادیر، سامانه پیغام (ثبت با موفقیت انجام شد) را به شما نمایش میدهد.
با پر کردن آخرین فیلد (برچسب) عملیات به پایان میرسد و نرمال رنج جدید تعریف شده، در جوابهای مرکز مورد نظر چاپ میگردد.


مطالب مرتبط: تعریف زمان جوابدهی