پذیرش گروهی آزمایشگاه

پذیرش گروهی

در سیستم های بهداشتی درمانی دولتی در برخی از موارد مراجعات یکباره با تعداد زیادی از پذیرش های آزمایشگاهی برای مواردی همچون معاینات ادواری کارکنان، کارخانجات یا کارت بهداشت وجود دارد. در سیستم های سنتی به ازای هر نفر یکبار می بایست پذیرش صورت گرفته و مبلغ مالی هم جداگانه به ازای هر نفر پرداخت گردد.

سامانه آزمایشگاهی سلامت نگار برای رفع این نقیصه در نرم افزارهای تحت وب در مراکز دارای آزمایشگاه اقدام به ایجاد پذیرش گروهی با قابلیت های همچون ثبت ازدواجی، کارت بهداشت، مراجعات کارکنان، گروه های هدف و … نموده است. در این سیستم به محض ثبت کد ملی همزمان استعلام هویت صورت گرفته و قبض پرداخت مشترک صادر می گردد. لازم به ذکر است کلیه فرآیندهای جوابدهی و ثبت نتایج براساس ویژگی های سامانه در دسترس می باشد.