سامانه سلامت من

با گسترش تکنولوژی و استفاده از فن آوری اطلاعات در حوزه سلامت با تحولی عظیم در سبک ارائه خدمات بهداشتی درمانی مواجه هستیم. افزایش اطلاعات گیرندگان خدمت و لزوم دسترسی به اطلاعات شخصی پرونده سلامت در سراسر دنیا مورد توجه سیستم های ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی قرارگرفته است. سامانه “سلامت من” با آدرس Onehealth.mums.ac.ir با هدف ورود اطلاعات سلامت و همچنین دسترسی به پرونده شخصی، به سفارش معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد توسط شرکت تلاشگران جزیره رویا طراحی گردیده است.

اهداف طرح

ویژگی های سامانه

با توجه به امکانات مرکز رشد سلامت، از جمله:

این در خواست به مرکز رشد سلامت ارسال گردیده است.

با توجه به اینکه مطالعه و تحقیق در مورد ثبت و نمایش اطلاعات سلامت افراد (PHR & EHR) نیاز به دو تخصص همزمان دارد،(فناوری اطلاعات و پزشکی) تا کنون در کشور این اقدام بصورت عملی پیاده سازی نشده است. ضمن اینکه دسترسی به اطلاعات ثبت شده در سامانه های سلامت (مراکز خصوصی و دولتی) قبلا یا وجود نداشته است و یا امکان دسترسی به آن ممکن نبوده است.