دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم

دانشگاه جهرم

همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم با نرم افزارهای سلامت نگار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم –