سامانه آزمایشگاهی

آزمایشگاه

سامانه مدیریت آزمایشگاه

سامانه مدیریت آزمایشگاه نرم افزار مدیریت آزمایشگاه سلامت نگار دارای ویژگی های منحصر به فردی درحوزه تخصصی آزمایشگاه می باشد. ورود به سامانه ورود به