وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اخذ گواهی سپاس سامانه سلامت نگار

شرکت تلاشگران جزیره رویا موفق به اخذ گواهی نامه سپاس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید. شرکت تلاشگران جزیره رویا با توجه به