نظام ارجاع الکترونیک

پیاده سازی نظام ارجاع - salamatnegar

مقدمه ای بر نظام ارجاع الکترونیک

توسعه نظام ارایه خدمات سلامت در قالب گسترش نظام شبکه های بهداشت
موفقیت چشمگیری برای مدیران سلامت محسوب می شود. در حال حاضر نشانه هایی همچون کاهش رضایت مردم و کارکنان از نظام بهداشتی کشور، انجام فعالیتهای موازی، نبود دسترسی آسان به اطلاعات سلامت، وجود خطاهای پزشکی، افزایش تعداد آزمایش ها و نسخه های تکراری، ضعف در مدیریت منابع انسانی و فیزیکی، ضعف
در اجرای نظام ارجاع، کمبود ارتباط بین قسمتهای مختلف سطوح ارجاع و نبود بازخورد مناسب از سطوح بالاتر و سطوح پایینتر در این زمینه به چشم می خورد که مجموع این مشکلات، ضرورت اصلاح فرآیندهای بهداشتی درمانی از جمله نظام ارجاع را ضروری می سازد.

فواید نظام ارجاع در مدیریت الکترونیکی سلامت

صرفه جویی در زمان بیماران و کارکنان سلامت

سهولت دسترسی به اطلاعات سلامت

کاهش خطاهای پزشکی و کاهش خطا در نسخه نویسی

کاهش آزمایشها و نسخه های تکراری

بهبود نتایج درمان

بهبود مدیریت بیماریهای مسری

بهبود نظارت بر خدمات بهداشتی درمانی

نظـارت دقیقتـر بـر امنیـت اطلاعات سـلامت

نحوه اجرای سیستم ارجاع الکترونیک در سامانه ها

در این برنامه ابتدا بیماران به پزشک خانواده خود در سطح ۱ مراجعه می کنند پزشک پس از تشکیل پرونده سلامت در صورت نیاز به خدمات سطح ۲، فرد را به متخصص مربوطه ارجاع می دهد. بیمار توسط واحد پذیرش همان مرکز یا مطب پزشک عمومی برای اخذ نوبت الکترونیک از مطب متخصص یا درمانگاه و بیمارستان راهنمایی می گردد. بیمار در زمان و مکان مشخص شده در قبض نوبت دهی به مرکز درمانی مراجعه و توسط متخصص ویزیت می گردد. نسخه به صورت الکترونیک ثبت و تشخیص بیمار نیز ثبت می گردد. پس از طی مراحل درمان پسخوراند مجددا برای پزشک خانواده ارسال می گردد تا ادامه درمان توسط وی صورت پذیرد.

سامانه سلامت نگار زیرساخت لازم برای اجرای کامل چرخه نظام ارجاع از سطح ۱ تا ۳ را فراهم نموده است و اکنون سامانه مطب و درمانگاه سلامت نگار و سامانه نوبت دهی سلامت نگار با همکاری مراکز درمانی فعالیت خود را گسترش داده است.

برای دسترسی به مقالات علمی متناسب با این موضوع به لینک های ذیل مراجعه فرمایید.

http://beyhagh.medsab.ac.ir/article_627.html

https://www.magiran.com/paper/showpdf


پیاده سازی نظام ارجاع الکترونیک