پیاده سازی سرویس نظام ارجاع

پیاده سازی نظام ارجاع - salamatnegar

طراحی و پیاده سازی سرویس نظام ارجاع

 

ایجاد بستر ارجاع الکترونیک در سامانه پرونده الکترونیک به استناد بندهایی از قانون توسعه پنج ساله ششم کشور تکالیف قانونی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی سطح کشور محسوب می گردد. دانشگاههای علوم پزشکی مکلف هستند بر بستر سرویس دیتاس وزارت بهداشت نسبت به فعالسازی نظام ارجاع، نوبت دهی و پسخوراند اقدام نمایند.

شرکت تلاشگران جزیره رویا با تجربیات گسترده در حوزه سامانه های سطح یک و بیمارستانی اقدام به طراحی و پیاده سازی سرویس نظام ارجاع در سامانه های سطح یک و دو نموده است. در این برنامه ابتدا بیماران به پزشک خانواده خود در سطح ۱ مراجعه می کنند پزشک پس از تشکیل پرونده سلامت در صورت نیاز به خدمات سطح ۲، فرد را به متخصص مربوطه ارجاع می دهد. بیمار توسط واحد پذیرش همان مرکز یا مطب پزشک عمومی برای اخذ نوبت الکترونیک از مطب متخصص یا درمانگاه و بیمارستان راهنمایی می گردد. بیمار در زمان و مکان مشخص شده در قبض نوبت دهی به مرکز درمانی مراجعه و توسط متخصص ویزیت می گردد. نسخه و تشخیص بیمار به صورت الکترونیک ثبت می گردد. پس از طی مراحل درمان، پسخوراند مجددا برای پزشک خانواده ارسال می گردد تا ادامه درمان توسط وی صورت پذیرد.

سامانه سلامت نگار زیرساخت لازم برای اجرای کامل چرخه نظام ارجاع از سطح ۱ تا ۲  را فراهم نموده است و اکنون سامانه نوبت دهی سلامت نگار با همکاری مراکز درمانی فعالیت خود را گسترش داده است.