دانشگاه جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جهرم