سامانه مدیریت آزمایشگاه

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه سلامت نگار دارای ویژگی های منحصر به فردی درحوزه تخصصی آزمایشگاه می باشد.

background
background

ویژگی های فنی

ویژگی های فنی سامانه به شرح زیر میباشد:

ویژگی های تخصصی

سامانه آزمایشگاه شامل موارد تخصصی زیر میباشد: