گواهینامه های سلامت نگار

Salamatnegar - سلامت نگار - نرم افزارهای مدیریت سلامت

اخذ گواهی سپاس سامانه سلامت نگار

شرکت تلاشگران جزیره رویا موفق به اخذ گواهی نامه سپاس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید. شرکت تلاشگران جزیره رویا با توجه به

Salamatnegar - سلامت نگار - نرم افزارهای مدیریت سلامت

نرم افزار سلامت نگار

شرکت تلاشگران جزیره رویا با توجه به ارزیابی دقیق بسیاری از نرم افزارهای موجود در بازار و از سویی با توجه به شناخت گسترده ای