نحوه تنظیم حق نمونه گیری خون

پذیرش گروهی

نحوه تنظیم حق نمونه گیری خون (حق خون گیری)

 

 


مطالب مرتبط: تعریف زمان جوابدهی l تعریف نرمال رنج