دارو

سیستم دارویی

سیستم گزارش دهی عملکرد داروخانه

در نظام شبکه بهداشت و درمان ارائه خدمات دارویی در بسیاری از مراکز به بخش خصوصی واگذار گردیده است. این موضوع مخصوصا در برنامه پزشک