سندرومیک

پیاده سازی استانداردهای جهانی Go.Data

سامانه نظام مراقبت سندرومیک به سفارش دفتر بیماریهای واگیر  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط شرکت تلاشگران جزیره رویا ایجاد و توسعه یافته است.