پیاده سازی استانداردهای جهانی Go.Data

سامانه نظام مراقبت سندرومیک به سفارش دفتر بیماریهای واگیر  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسط شرکت تلاشگران جزیره رویا ایجاد و توسعه یافته است. با توجه به برنامه وزارت بهداشت جهت تبادل داده با سرویس سازمان جهانی بهداشت لذا این شرکت زیر نظر دفتر منطقه مدیترانه سازمان جهانی بهداشت اقدام به همکاری جهت پیاده سازی استانداردهای تبادل داده برمبنای استاندارد Go.Data نموده است.

Go.Dataیک ابزار بررسی شیوع بیماری ها برای جمع آوری داده های میدانی در مواقع اضطرای بهداشت عمومی است. Go.Data ابتکار گروهی از شرکای بهداشت عمومی هست. این ابزار شامل قابلیت هایی برای بررسی پرونده، پیگیری تماس، بررسی زنجیره انتقال و تبادل امن داده ها می باشد. این ابزار دارای انعطاف پذیری با طیف وسیعی از سناریوهای شیوع بیماریها می باشد.