پذیرش گروهی

پذیرش گروهی

پذیرش گروهی آزمایشگاه

بسیاری از مراجعات به مراکز خدمات جامع سلامت را افرادی تشکیل می دهند که به صورت گروهی برای انجام آزمایش مراجعه می نمایند. این موارد