Launching pregnant mothers identification service

launching-pregnant-mothers-identification-service

سرویس شناسایی مادران باردار

در راستای سیاست های جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، شرکت تلاشگران جزیره رویا به درخواست دانشگاه علوم پزشکی مشهد اقدام به طراحی و راه