سامانه مدیریت داروخانه

سیستم دارویی

نرم افزار بررسی نسخ دارویی

خدمات امور دارویی در مراکز خدمات جامع سلامت تحت پوشش برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی با اولویت به بخش خصوصی واگذار می شود. بخش

سیستم دارویی

سیستم گزارش دهی عملکرد داروخانه

در نظام شبکه بهداشت و درمان ارائه خدمات دارویی در بسیاری از مراکز به بخش خصوصی واگذار گردیده است. این موضوع مخصوصا در برنامه پزشک