Laboratory

time management

تعریف زمان جوابدهی

برای تعریف زمان جوابدهی تستهای آزمایشگاهی، کارشناس مسئول آزمایشگاه مورد نظر از مسیر زیر اقدام نماید. به منو آزمایشگاه، تعریف زمان جوابدهی مراجعه کنید. در

صندوق پذیرش

صندوق پذیرش 🔴در منو نوبت دهی، صندوق پذیرش، امکاناتی را در اختیار شما قرار میدهد، شامل: 🟠 پرداخت: که در این صفحه، فرآیند پرداخت هزینه

password

تنظیم نام کاربری و رمزعبور بیمه ها

تنظیم نام کاربری و رمزعبور بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی   برای فعال شدن امکان واکشی نسخ الکترونیک تامین اجتماعی و خدمات درمانی

laboratory

پذیرش آزمایشگاه

آموزش پذیرش آزمایشگاه   همکار محترم پذیرش آزمایشگاه، جهت پذیرش مراجعه کننده خود با نقش پذیرش آزمایشگاه، از طریق زیر اقدام کنید: ابتدا به منو