غربالگری نوزادان

ثبت نتایج غربالگری نوزادان

آموزش ثبت نتایج غربالگری نوزادان     این آموزشها مختص کارشناسان آزمایشگاه غربالگری نوزادان هست و نمونه گیر نوزادان نیازی به یادگیری آن ندارد. (به