پروژه مشترک با سازمان ملل متحدد

Informing expectant mothers

پروژه مشترک با دفتر سلامت خانواده و جمعیت سازمان ملل متحدد (UNFPA)

 

یکی از مهمترین وظایف هر سیستم ارائه­دهنده خدمات بهداشتی، آگاه­سازی افراد نسبت به مسائل سلامت است. هر فرد در طول عمر خود دوره­هایی از سلامت و بیماری را تجربه می­کند و در هر دوره نیازمند دریافت اطلاعات مناسب است. دسترسی به اطلاعات مناسب، شرط لازم برای توانمندسازی افراد و مشارکت فعال آنها در فرایند درمان و تصمیم­گیری است.

پرونده سلامت یک منبع اطلاعاتی غنی از وضعیت سلامت و سوابق پزشکی و درمانی فرد است. در سال­های اخیر با روند رو به رشد الکترونیکی شدن پرونده­ها مسئله دسترسی بیمار به پرونده پزشکی­اش بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته­است. پرونده سلامت افراد بستر مناسبی برای ارائه اطلاعات مرتبط و شخصی شده به آنها می باشد. ارائه توضیحات در بستر پرونده از یک طرف موجب ارتقاء سطح خودآگاهی بیمار از شرایط و وضعیت بیماری­اش می­شود و از طرف دیگر جنبه آموزشی داشته و به ارتقاء سطح دانش و توانمندی بیمار کمک می­کند؛ خصوصا اینکه مطالب ارائه شده هدفمند و مرتبط با وضعیت و نیاز هر بیمار تنظیم شده­باشد. مطالعات مختلف نشان داده­اند که شخصی­سازی اطلاعات متناسب با نیازها، خواسته­ها و وضعیت سلامت فرد احتمال بکارگیری آن را افزایش می دهد.

شخصی سازی اطلاعات در سطح فرد از یک طرف نیاز به گستره وسیعی از داده ها در مورد جنبه های مختلف شخصیتی و سلامت فرد دارد، و از طرف دیگر نیازمند قواعد تحلیلی پیچیده و چند متغییره برای ارائه محتوای اطلاعاتی مناسب براساس این داده ها است. به دلیل پیچیدگی زیاد، این سطح از شخصی سازی بجز در حوزه های خاص و محدود هنوز بصورت گسترده محقق نشده است. به همین دلیل و با توجه به تنوع شرایط و حالات در پورتال سلامت شهروندان، مدل پیشنهادی ما برای ارائه اطلاعات مرتبط به افراد بصورت هدفمند بوده که براساس تعریف گروههای مشابه استوار است.

هدف از پروژه مشترک با دفتر سلامت خانواده و جمعیت سازمان ملل متحد تدوین مدلی برای ارائه محتوای آموزشی شخصی سازی شده به مادران باردار در بستر پرونده الکترونیک سلامت است که در آن داده های پرونده سلامت به عنوان مبنای طراحی پروفایل استفاده شده و بسته های آموزشی منتشر شده توسط مرکز مدیریت سلامت خانواده و جمعیت و سایر سازمانهای معتبر در طراحی کتابخانه مطالب مورد استفاده قرار گرفته است. در این پروزه اطلاعات جمع آوری شده از سامانه خود مراقبتی مادران باردار به سامانه سطح یک متصل خواهد شد.

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی از دفتر سلامت خانواده و جمعیت سازمان ملل متحد با توجه به اهمیت این پروژه اجرای آن را به شرکت تلاشگران جزیره رویا واگذار نموده است.

 

اهداف طرح

  •  اتصال سامانه خودمراقبتی به سامانه سطح یک
  •  جانمایی نقشه مراکز و پایگاه های سلامت در حوزه تحت پوشش
  •  شناسایی آدرس مادر باردار نیازمند مراقبت ویژه و تعیین نزدیک ترین پایگاه یا مرکز به ایشان
  • ارسال پیام مادر نیازمند مراقبت ویژه شناسایی شده در سامانه خود مراقبتی به نزدیک ترین پایگاه / مرکز
  •  ثبت پیام در کارتابل ماما مراقب / پزشک
  •  اجرای آزمایشی برنامه در یک شهرستان